NAREG

Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov

NAREG je cezhraničný projekt v programe Interreg V-A. Projektovými partnermi sú Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve ZOHŽO, slovenský Trnavský samosprávny kraj, slovenská spoločnosť CKV Consult s.r.o, Fachhochschule Burgenland (Vysoká odborná škola Burgenland) s Forschung Burgenland (Výskum Burgenland), Abfallwirtschaftsverband Schwechat (Združenie odpadového hospodárstva  Schwechat), ako aj Burgenländischer Müllverband (Burgenlandský zväz pre zber a likvidáciu odpadov). S ohľadom na politiku životného prostredia EÚ, predložený projekt vo všeobecnosti prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a ďalšiemu rozvoju odpadového hospodárstva v projektových regiónoch Burgenland a Slovensko.

Predovšetkým na rakúskej strane je cieľom projektu zlepšenie presnosti triedenia v burgenlandských zberných miestach odpadu, vytvorenie regionálnych zberných miest, celoplošné využívanie potenciálov ReUsea zlepšenie triedenia v obytných súboroch. Na slovenskej strane stojí v popredí predovšetkým vypracovanie krajského plánu odpadového hospodárstva pre región Trnava. Na oboch stranách majú prebehnúť školenia prevádzkového personálu zberných miest odpadu. Ďalej nasleduje výskum regionálneho a  udržateľného zhodnotenia zvyškových materiálov.

Slovenskí partneri trvalo profitujú z know-how BMV. Slovenská strana by mala priamo uplatniť skúsenosti, ktoré už boli nadobudnuté pri vypracovaní masterplánu ReUse a počas pozitívne ukončenej pilotnej fázy. Ekologické cykly sa zoptimalizujú a zapojením sociálno-ekonomických podnikov sa podporí sociálne hospodárstvo a trh práce.

Projekt je na 85% podporený Európskou úniou. Predbežné celkové náklady  činia okolo 2 miliónov. Projekt trvá 3 roky a končí v decembri 2020.

Interreg Slovakia-Austria

NAREG na e-nova

V priebehu konferencie e-nova mal projekt NAREG postavený stánok s poverenou osobou, ktorá mohla verejnosti priblížiť cieľ projektu a odpovedať na...

Cezhraničný projekt EÚ „NAREG“

BMV sa ako projektový partner zúčastňuje na cezhraničnom projekte Interreg „NAREG“ (udržateľné využívanie regionálnych zdrojov).

Zlepšenia odpadového hospodárstva

Prostredníctvom cezhraničného projektu EÚ „NAREG“ by sa mali dosiahnuť zlepšenia v odpadovom hospodárstve.

Pracovné balíky

Cezhraničný projekt Interreg „NAREG“ konkrétne obsahuje nasledovné oblasti tém