NAREG

Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov

NAREG je cezhraničný projekt v programe Interreg V-A. Projektovými partnermi sú Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve ZOHŽO, slovenský Trnavský samosprávny kraj, slovenská spoločnosť CKV Consult s.r.o, Fachhochschule Burgenland (Vysoká odborná škola Burgenland) s Forschung Burgenland (Výskum Burgenland), Abfallwirtschaftsverband Schwechat (Združenie odpadového hospodárstva  Schwechat), ako aj Burgenländischer Müllverband (Burgenlandský zväz pre zber a likvidáciu odpadov). S ohľadom na politiku životného prostredia EÚ, predložený projekt vo všeobecnosti prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a ďalšiemu rozvoju odpadového hospodárstva v projektových regiónoch Burgenland a Slovensko.

Predovšetkým na rakúskej strane je cieľom projektu zlepšenie presnosti triedenia v burgenlandských zberných miestach odpadu, vytvorenie regionálnych zberných miest, celoplošné využívanie potenciálov ReUsea zlepšenie triedenia v obytných súboroch. Na slovenskej strane stojí v popredí predovšetkým vypracovanie krajského plánu odpadového hospodárstva pre región Trnava. Na oboch stranách majú prebehnúť školenia prevádzkového personálu zberných miest odpadu. Ďalej nasleduje výskum regionálneho a  udržateľného zhodnotenia zvyškových materiálov.

Slovenskí partneri trvalo profitujú z know-how BMV. Slovenská strana by mala priamo uplatniť skúsenosti, ktoré už boli nadobudnuté pri vypracovaní masterplánu ReUse a počas pozitívne ukončenej pilotnej fázy. Ekologické cykly sa zoptimalizujú a zapojením sociálno-ekonomických podnikov sa podporí sociálne hospodárstvo a trh práce.

Projekt je na 85% podporený Európskou úniou. Predbežné celkové náklady  činia okolo 2 miliónov. Projekt trvá 3 roky a končí v decembri 2020.

Cezhraničná analýza objemného odpadu

V rámci toho skúmajú partneri projektu rôzne spôsoby recyklácie objemného odpadu.

Online partnerské stretnutie

Vzhľadom na súčasné opatrenia v rámci koronakrízi sa na konci marca nemohlo uskutočniť plánované partnerské stretnutie v Šamoríne. Namiesto toho sa…

Analýza objemného odpadu vo Schwechate

V priestoroch zväzu odpadového hospodárstva Schwechat vykonali začiatkom marca spolupracovníci výskumného projektu NAREG analýzy objemného odpadu.

Pracovné balíky

Cezhraničný projekt Interreg „NAREG“ konkrétne obsahuje nasledovné oblasti tém