Zlepšenie presnosti triedenia

Analýza zberných miest odpadu, zlepšenie presnosti triedenia s cieľom zvýšiť objem ReUse a Re-Design, ako aj chrániť zdroje v zmysle obehového hospodárstva a udržateľnosti.

V rámci tohto cezhraničného projektu EÚ, sa má zlepšiť presnosť triedenia, ktoré by malo zodpovedať budúcim cieľom odpadového hospodárstva v EÚ. Cieľom je triediť odpady tak, aby bolo zhodnocovanie jednoduchšie a efektívnejšie. Najprv  sa má zistiť skutočný stav zberných miest v celom Burgenlande. Porovnateľným spôsobom sa preskúmajú aj zberné miesta projektových partnerov.

Cieľom projektu je na základe posúdenia zberných miest vypracovať koncepciu, v rámci ktorej sa k zberným miestam obcí umiestnia regionálne zberné miesta druhotných surovín. Tieto budú slúžiť na zvýšenie kvality zozbieraného odpadu v budúcnosti. .

Na lepšie znázornenie výsledkov sa zakúpi a bude používať špeciálny vizualizačný program.

Ďalšou témou je nesprávne triedenie v obytných súboroch. Projektový partner „Forschung Burgenland“ by mal vypracovať analýzy. Okrem toho budú odpadoví poradcovia intenzívnejšie informovať obyvateľstvo v pilotných súboroch. Za posledné roky sa do obytných súborov sťahuje stále viac zahraničných nájomníkov. Väčšinou sú to menšiny, ktoré neovládajú štátny jazyk a teda nemôžu používať brožúry o triedení odpadu v týchto jazykoch, čím automaticky dochádza k nedorozumeniam a chybnému triedeniu. Preto by popri nemeckých a slovenských verziách mali  vzniknúť viacjazyčné brožúry o triedení  (maďarská, chorvátska a turecká), ktoré by mali zlepšiť správanie sa pri triedení. Analogicky k tomu sa majú vypracovať podklady na Slovensku. Mala by sa vykonať adaptácia, špecifická pre krajinu.

 

K tomu sú naplánované nasledovné aktivity:

  • Posúdenie zberných miest odpadu. Vizualizácia výsledkov
  • Koncepcia tvorby nadregionálnych zberných miest
  • Vzorové analýzy veľkoobjemového odpadu
  • Návrhy, ktoré vedú k zlepšeniu možností triedenia a zvýšeniu kvót zhodnocovania
  • Podklad pre vývoj opatrení na zlepšenie presnosti triedenia v obytných súboroch
  • Osveta pre nájomníkov, výmena skúseností, príp. know-how-transfer