Školenia

Školenia a podujatia na tému nakladanie s odpadom

V tomto pracovnom balíku sa témy z oblasti správneho nakladania s odpadom využijú pri tvorbe školení zameraných na cieľové skupiny.

K tomu patria školenia pracovníkov, ako aj zvýšenie  povedomia vo verejnej sfére.

Vďaka cezhraničnému projektu sa na jednej strane využije odovzdanie vedomostí v konzorciu a vypracujú sa dvojjazyčné podklady.

 

Detailné výstupy je možné zhrnúť nasledovne:

  • Zistenie potrieb školenia pracovníkov v odpadovom hospodárstve, ako aj v príslušných obciach napr. prostredníctvom dotazníkov a rozhovorov
  • Vypracovanie verejne prístupných informačných materiálov o triedení odpadu a recyklovaní
  • Vypracovanie dvojjazyčných podkladov pre výuku a školenia pracovníkov v odpadovom hospodárstve, ako aj v príslušných obciach
  • Realizácia vypracovaných programov školení, ako aj cezhraničné študijné cesty
  • Usporiadanie verejných podujatí na zvýšenie povedomia k témam -predchádzanie tvorbe odpadu, opätovné použitie,  recyklácia, zhodnotenie a likvidácia
  • Uverejnenie vypracovaných učebných podkladov na internetovej platforme
  • Workshop na tému opätovné použitie (ReUse, viď. PB7)