ReUse

Celoplošné zavedenie ReUse so zapojením Re-designu

Nareg / Pracovné balíky / ReUse

Na základe rámcovej smernice EÚ o odpade bola vytvorená nová hierarchia odpadov, pričom ako rozhodujúci stupeň bola novo zavedená „príprava na opätovné použitie“. Na základe toho združenie Burgenländischer Müllverband (BMV) vypracovalo masterplán ReUse na realizáciu v Burgenlande. Počas vypracovania masterplánu vzniklo prepojenie medzi odpadovým hospodárstvom a sociálno-ekonomickými podnikmi (SÖB) so zapojením hospodárstva a zodpovedných orgánov, zaoberajúcich sa právnymi predpismi o odpadoch. Po úspešne ukončenej pilotnej fáze sa má v tomto cezhraničnom projekte celoplošne zrealizovať masterplán ReUse.

Etablovanie fungujúcej siete ReUse bude prebiehať za účasti sociálnych partnerov, projektových partnerova a za účasti sociálno-ekonomických podnikov, v ktorých prebiehajú programy zamestnanosti a ďalšieho vzdelávania pre dlhodobo nezamestnaných. Zorganizujú sa spoločné zberné dni ReUse v Rakúsku a na Slovensku, kde sa za podpory expertov bude učiť, ktorý tovar je použiteľný a môže sa opäť využiť pre ReUse, prípadne pre re-design. Tento kľúčový výstup prispeje k splneniu indikátoru programu „Počet inštitúcií, ktoré sa priamo podieľajú na kooperácii na zlepšenie kvality vzdelania a ponúk pre celoživotné vzdelávanie“.

Viac k tomu na: www.reuse-burgenland.at

 

K tomu sú naplánované nasledovné aktivity:

  • Vznik fungujúcej platformy ReUse za účasti všetkých projektových partnerov
  • Odhad potrebných zdrojov na zorganizovanie zberných dní ReUse
  • Odhad potenciálu ReUse, zloženia a použiteľnosti tovaru, odovzdaného počas zberných dní ReUse
  • Vývoj značky
  • Vytvorenie systému zabezpečenia kvality pre tovar ReUse