Projektový manažment

Organizácia projektu a priebeh

V tomto pracovnom balíku sú zahrnuté činnosti pre organizáciu priebehu projektu. K tomu patria organizačné činnosti ako plánovanie a tlmočenie stretnutí, exkurzie, controlling projektu a časový manažment.

Patrí k tomu aj dokumentácia rôznych stretnutí formou zápisníc a prezenčných listín. Obchodné činnosti ako kontrolovanie zúčtovania, organizovanie  verejného obstarávania a organizácia fakturácie sú tiež súčasťou tohto balíka.

Pre každého partnera je dôležité vypracovanie monitorovacích správ o aktivitách a finančných správ na úrovni partnerov, ktoré preverí príslušná „Prvostupňová kontrola“ (FLC). Po  ich úspešnom preverení,  vedúci partner zhrnie tieto správy do monitorovacej správy a finančnej správy na projektovej úrovni a zašle ju riadiacemu orgánu programu financovania prostredníctvom EÚ.