Plány odpadového hospodárstva

Stratégie k plánovaniu, optimalizácii a k pokračovaniu plánov odpadového hospodárstva

Rámcová smernica EÚ 2008/98/ES o odpade upravuje právny rámec  nakladania s odpadmi všetkých členských štátov a stanovuje hierarchiu spracovania odpadov na predchádzanie tvorby odpadu, opätovné použitie,  recyklácia, zhodnotenie na iné účely a odstránenie.

Na Slovensku, ako aj v Rakúsku boli tieto ciele základom pre rôzne plány opatrení a teda viedli aj k odlišným analýzam.

Cieľom tohto pracovného balíka je nadnárodná pracovná skupina, ktorá sa snaží o harmonizáciu existujúcich podkladov, analýz a súborov.

 

K tomu sú naplánované tieto aktivity:

  • Prieskum a porovnanie skutočného stavu triedenia odpadu v pohraničných regiónoch Rakúsko-Slovensko.
  • Posúdenie a zlepšenie používaných technológií spracovania a úpravy odpadu.
  • Vypracovanie, príp. rozšírenie zoznamov a máp rôznych skládok odpadu, zberných miest odpadu, miest spracovania odpadu, k tomu prináležiace množstvá a kategórie odpadu.
  • Vypracovanie podkladov pre školenia o nakladaní s odpadom pre odborné školy, ako aj pre verejne prístupné semináre. Ako pilotný projekt sa určia tri odborné školy ako modelové lokality pre spracovanie biologického odpadu.
  • Vypracovanie katalógu opatrení v oblastiach ochrana životného prostredia v okolí existujúcich skládok a pokročilejšie technológie na spracovanie odpadu.