NAREG

Udržateľné zhodnocovanie regionálneho odpadu

Nareg / Pracovné balíky / NAREG

Tento pracovný balík je zameraný na zlepšenie triedenia odpadu, materiálového a energetického zhodnotenia odpadu, ako aj opätovného použitia odpadu u slovenského projektového partnera ZOHŽO.

Aktuálne sa na Slovensku ukladajú na skládky až 2/3 odpadu. 

Za pomoci skúseností projektových partnerov sa tu vykonajú cielené opatrenia na zlepšenie aktuálnej situácie.

 

V tomto pracovnom balíku sú naplánované nasledovné aktivity/výsledky:

  • Popis požiadaviek možných materiálových a energetických spôsobov zhodnocovania odpadu
  • Vypracovanie zlepšovacích opatrení na zvýšenie podielu zhodnoteného odpadu vďaka lepšiemu triedeniu
  • Optimalizácia zhodnocovania odpadu na 10 zberných dvoroch prostredníctvom uplatnenia zlepšovacích opatrení. Okrem toho sa vytvoria predpoklady pre systém ReUse (viď. pracovný balík 7).
  • Výpočet ekobilancie na základe vybraných materiálových príp. energetických spôsobov zhodnocovania odpadu.
  • Detailná koncepcia zhodnocovania bioodpadu a obalových materiálov